banner6

HR Business Consulting

IPPA je tu pro Vás jako podpora HR procesů, které řešíte buď v interním HR nebo přímo na úrovni managementu. Máme zkušenosti z různých segmentů činností v různém vývojovém stadiu. Naši přidanou hodnotu poznáte v odborných konzultacích v oblasti lidských zdrojů nebo v přímé intervenci na půdě Vaší společnosti. Pomůžeme Vám stabilizovat, optimalizovat a rozvinout HR procesy a provedeme Vás obdobím náročných změn.

You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.

(A. Einstein)

Mediace

IPPA nabízí v oblasti mediace a řešení sporů doprovod manažera / celého týmu, popř. řešení nějaké specifické náročné situace. Mediace konfliktu, asistence při vyjednávání, odborná psychologická reflexe na závěr a na rozvoj zaměřená diskrétní zpětná vazba jsou součástí naší intervence.

Simplicity is the ultimate sophistication.

(L. da Vinci)

Outplacement

Pod pojmem Outplacement rozumíme v IPPA podporu procesu rozvazování spolupráce formou win-win. Každá ze stran procesu má možnost této situace využít pro svůj růst. Nejde jen o psychologickou, poradenskou a personalistickou podporu Vašim odcházejícím zaměstnancům. Individualizujeme programy dle potřeb dané situace, forma podpory může variovat od adaptačního poradenství a krizové intervence až po kariérní poradenství, korekci CV, support při hledání nového uplatnění, nácvik pohovoru, školení měkkých dovedností a rozvoj vlastního potenciálu formou koučování. V našem pojetí Outplacementu pracujeme s oběma stranami a hledáme spolu s nimi optimální řešení. V neposlední řadě pomáháme mediovat a regulovat mnohdy obtížný proces na mezilidské úrovni.

When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.

(V. E. Frankl)

Outplacement emergency

Outplacement Emergency je program, který IPPA nabízí jako akutní řešení nevyhovující personální situace ve Vaší společnosti. Jsme připraveni společně s Vámi situaci okamžitě řešit, včetně souběžného hledání nového pracovníka. Cílem OE intervence je rychlé uklidnění situace a nalezení rovnováhy v destabilizujících okolnostech pro všechny zúčastněné. Často zde využíváme metod krizové intervence.

An abnormal reaction to an abnormal situation is normal behavior.

(V. E. Frankl)

Kariérní poradenství

IPPA se dlouhodobě zabývá odhalováním potenciálu, který je ukryt v každém člověku, a v definování vlastní osobní vize a kariérního směřování. Nabízíme analýzu potenciálu opřenou o psychodiagnostické postupy a zpracování osobního a profesního portfólia. Školení sebeprezentace a nácvik behaviorálního interview chápeme jako komplementární následný krok podpory Vašeho seberozvoje.

Success is a journey, not a destination.

Bilanční diagnostika

Jde o poradenský proces, který s využitím komplexních, odborných a diagnostických metod směřuje k identifikaci a optimálnímu využití potencionality člověka. Jde o poradenskou práci, při které psycholog vyškolený pro její realizaci společně s klientem usiluje o nalezení a doporučení cesty co nejvhodnějšího využití schopností, dovedností, zájmů a motivace klienta pro jeho optimální začlenění do pracovních aktivit. Podmínkou pro výkon této poradenské činnosti je naše členství v Asociaci bilanční diagnostiky, jež garantuje odbornou kvalitu realizátora poskytovaných poradenských služeb.

Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.

(A. Einstein)

Psychologické poradenství

Nejen v průběhu osobních a profesních krizí a náročných situací Vám IPPA nabízí odborný doprovod. Psychologickým poradenstvím rozumíme podporu a pomoc ke svépomoci, popř. nalezení východiska dalšího rozvoje na podkladu obtížných okolností a pozitivního a produktivního uchopení krize v rámci seberozvoje.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

(A. Einstein)

Týmová diagnostika – Sociálně psychologická analýza klimatu na pracovišti

IPPA analýzou sociálního prostředí, diagnostikou týmového sociálního klimatu a interní komunikace a hledáním možností zlepšení nabízí klíčové efektivní nástroje, které můžete použít pro akceleraci Vašeho růstu. Aktivně pracujeme s jednotlivci i se skupinami na jejich rozvoji a zvyšování efektivity jejich spolupráce.

When employees are happy, they are your very best ambassadors.

(J. Sinegal)

Sociální a personální audit – optimalizace personální struktury.

IPPA identifikuje současný stav personální struktury na pracovišti a navrhuje opatření, jež tento stav vzhledem k realizovaným činnostem optimalizují. Jde zejména o restrukturalizaci delegovaných úkolů, eliminaci nadbytečných či dublovaných činností včetně návrhů na personální změny a opatření s cílem posílit efektivitu činností na pracovišti – organizační jednotky i celé firmy.

Action is the foundational key to all success.

(P. Picasso)

Optimalizace interní a externí firemní komunikace

IPPA považuje efektivní komunikaci uvnitř firmy i navenek za jeden z klíčů k efektivitě celé firmy. Optimalizovat a zefektivnit komunikaci předpokládá:

a) stanovit efektivní a produktivní KOMUNIKAČNÍ KANÁLY

b) podpořit SROZUMITELNOST komunikace

c) stanovit odpovídající ROZSAH komunikace

d) dbát na VÝSTIŽNOST a významovou přesnost komunikace

e) stanovit vhodnou FORMU komunikace

f) znát POTŘEBY příjemce vůči písemné komunikaci

g) standardizovat VNĚJŠÍ PODOBU písemné komunikace

The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.

(G. B. Shaw)

Rozvoj firemní kultury

IPPA chápe firemní kulturu jako „soubor sdílených hodnot, který upravuje pracovní chování a jednání všech pracovníků společnosti/firmy, vzájemné vztahy mezi pracovníky a vztahy vůči zákazníkům“. Rozvoj firemní kultury vyžaduje:

a) konstituování souboru hodnot, které firma posuzuje jako klíčové pro dosažení primárního a pragmatického cíle společnosti – být efektivním ekonomickým subjektem v konkurenčním prostředí.

b) nalezení a nastolení cest, jak tyto hodnoty formulovat a jak je implementovat a procesuálně rozvíjet v každodenním chování a jednání pracovníků jako přirozených a samozřejmých atributů jejich jednání (proces zvnitřňování těchto hodnot uvnitř firmy).

Přitom by nemělo jít o rozhodnutí a implementaci definitivní, nýbrž o zpětnovazební systém, který umožňuje průběžnou korekci.

Children imitate their parents, employees their managers.

(A. Kalantri)