banner6

Rozvoj firemní kultury

IPPA chápe firemní kulturu jako „soubor sdílených hodnot, který upravuje pracovní chování a jednání všech pracovníků společnosti/firmy, vzájemné vztahy mezi pracovníky a vztahy vůči zákazníkům“. Rozvoj firemní kultury vyžaduje:

a) konstituování souboru hodnot, které firma posuzuje jako klíčové pro dosažení primárního a pragmatického cíle společnosti – být efektivním ekonomickým subjektem v konkurenčním prostředí.

b) nalezení a nastolení cest, jak tyto hodnoty formulovat a jak je implementovat a procesuálně rozvíjet v každodenním chování a jednání pracovníků jako přirozených a samozřejmých atributů jejich jednání (proces zvnitřňování těchto hodnot uvnitř firmy).

Přitom by nemělo jít o rozhodnutí a implementaci definitivní, nýbrž o zpětnovazební systém, který umožňuje průběžnou korekci.

Children imitate their parents, employees their managers.

(A. Kalantri)